سيستم اتوماسيون و مدیریت فروش بلیط مجموعه ورزشی(استخر)

گروه توسعه انفورماتیک شایانیت به سفارش باشگاه فرهنگی ورزشی نیشابور اقدام به تحلیل و طراحی سیستم مدیریت فروش بلیط مجموعه ورزشهای آبی (استخر) نمود.
تحلیل و طراحی این سیستم انجام شده و مراحل پایانی برنامه نویسی و پیاده سازی آن در حال انجام میباشد.
در این اینجا با برخی از امکانات و ویژگیهای این سیستم آشنا میشوید.
اين سيستم شامل زير سيستمهای مديريت داخلی ، فروش ،  پرسنلی ، مالی ، مديريت ارتباط با مشتريان و مديريت نرم افزار ميباشد.
اين سيستمها بصورت مستقل با مرکزيت سيستم اتوماسيون داخلی در ارتباط با يکديگر طراحی شده و هر کدام اطلاعات تخصصی بخشهای مختلف را مديريت خواهند کرد.
در اين سيستم مجوز استفاده از خدمات و امکانات مجتمع توسط واحد فروش به دو شکل نقدی (فروش گيشه) يا فروش اعتباری صورت ميپذيرد.
در روش اول مراجعه کنندگان عادی يا متفرقه ميتوانند با مراجعه به گيشه و پرداخت وجه بليط مشخص شده توسط مدير فروش برای سانس مورد نظر ، نسبت به دريافت بليط اقدام نمايند. کاربر گيشه ضمن دريافت وجه اقدام به چاپ بليط برای استفاده افراد بنمايد.(جزئيات انجام فعاليتها در ادامه) اطلاعات فروش در سامانه ثبت و کاربر مالی ميتواند مراحل فروش و دريافتهای کاربر گيشه را کنترل و در پايان روز نسبت به تسويه حساب با کاربر گيشه اقدام نمايد.
در روش دوم سازمانها،ارگانها،شرکتها يا مراکز آموزشی و… ميتوانند با ثبت قرارداد در واحد فروش نسبت به خريد اعتباری بليط(کارت) برای افراد مورد نظر اقدام نمايند.
در قرارداد فوق اطلاعاتی در مورد نحوه تسويه حساب، تخفيفات ، مدت قرارداد ، تعداد دفعات يا تعداد افراد مجاز و… ثبت شده و سيستم مطابق با قرارداد ثبت شده مجوز صدور کارت برای افراد را صادر نموده و در طی مراحل آتی نسبت به کنترل اعتبار افراد يا شرکت خريدار اقدام مينمايد.
در اين سيستم امکان تعريف قراردادهايي با تنوع در خدمات ، تخفيفات و شرايط برای گروههای مختلف وجود داشته و ميتوان برای گروههای همکاران و افراد مرتبط با مجتمع نيز قراردادهايي بدون مبلغ با تخفيفات مشخص و نامحدود ثبت نمود.
اسناد مالی مربوط به قراردادها بصورت خودکار توسط سيستم در سيستم مالی ثبت شده و کاربر سيستم مالی ميتواند اسناد را مشاهده و نسبت به تسويه حساب با افراد اقدام نمايد.
پس از تسويه حساب قرارداد، ليست افراد مورد نظر در سيستم ثبت و برای آنها کارت عضويت(اعتباری) صادر ميگردد. اين کارت يک کارت بدون تماس دارای عکس فرد بوده که توسط دستگاه های کنترلی موجود در سيستم کنترل ميشود.
برای برگزاری دوره های آموزشی نيز قراردادهای مشابه (داخلی) ثبت ميشود. در سيستم پرسنلی ليست مربيان و ناجي ها ثبت ميشود. در زمان ثبت قراردادهای آموزشی ميتوان مربی و ناجی های مورد نظر را ثبت و زمان برگزاری کلاسها را برنامه ريزی نمود.کارکرد پرسنل ناجی و مربی بر اساس برنامه ريزی صورت گرفته کنترل و در پايان هر ماه بر اساس کارکردها و فرمولهای مشخص فيش و ليست حقوقی پرسنل صادر خواهد شد. ارتباط اين سيستم با سيستم مالی نيز با ثبت مکانيزه سندهای مالی در سيستم مالی وجود داشته که پس از تاييد مديريت مالی در حسابهای مالی ثبت ميشوند.
در زير برخی از قابليتهاي سيستم‏های اصلی ارائه ميشود.
 • سيستم فروش
 • ثبت قراردادهای فروش شامل قراردادها و برنامه ريزی آموزشی داخلی و قراردادهای فروش اعتباری.
 • تعيين نرخ فروش گيشه (نقدی)
 • تعيين و تنظيم برنامه های فروش مطابق با قرارداها و مناسبتها.(ارائه طرح های تشويقی،تخفيفات و…)
 • ثبت فروش نقدي گيشه و صدور و چاپ بليط
 • عمليات پيش فروش و رزرو نوبت برای سانسهای مختلف.
 • فروش و چاپ گروهی بليط طبق سفارش(فروش نقدی گروهی)
 • سيستم مديريت داخلی
 • صدور و چاپ کارتهای عضويت فروش اعتباری مطابق با قراردادهای واحد فروش.
 • مانيتورينگ ورود و خروج افراد
 • کنترل مانده اعتبار افراد و شرکتها
 • ارائه آمار و گزارشات از تردد افراد
 • ارتباط تجهيزات سخت افزاری با نرم افزار
 • کنترل نوع کارت و بليط مورد استفاده کاربر با سانسهای جاری و جلوگيری از بروز اشتباهات فردی.
 • سيستم پرسنلی
 • ثبت اطلاعات پرسنلی همکاران
 • ثبت سوابق کاری و حرفه ای پرسنل
 • ثبت کارکرد افراد در مجموعه
 • ثبت اطلاعات حقوقی پرسنل
 • صدور فيش حقوقی
 • صدور ليست حقوق ماهيانه
 • صدور فايل محاسبات کارکرد ماهانه
 • ارتباط با دستگاه ساعت حضور و غياب
 • ارائه گزارشات مورد نياز کاربر.
 • سيستم مالی
 • ثبت حسابهای مالی (بدهکاران ، بستانکاران ، بانکها ، هزينه ها و…)
 • ثبت اسناد مالی بصورت دستی و مکانيزه.
 • کنترل و تاييد اسناد مالی دريافت شده از ساير زير سيستمها.
 • ارائه گزارشات و صورتحساب برای کنترل تراکنشهای مالی حسابها(بانکها)
 • سيستم مديريت ارتباط با مشتريان
 • جمع آوری اطلاعات افراد ثبت شده در سيستم بر اساس کليه گروههای کاری شامل همکاران(پرسنل) ، اعضا باشگاه ، مشتريان و اعضاء اعتباری و…
 • ليست گيری بر اساس کليه صفات ثبت شده برای افراد (مانند سن ، جنسيت ، نام و…)
 • ارتباط با پنل پيام کوتاه جهت ارسال تراکنشها يا پيامهای گروهی مناسبتی.
 • ارتباط با سايت جهت ارائه برخی اطلاعات مورد نياز مديريت و کارکنان.
 • و….
 • سيستم مديريت نرم افزار
 • معرفی کاربران
 • تعيين سطوح دسترسی کاربران
 • تعريف گروههای کاری کاربران
 • تعاريف اوليه ( جداول پايه)
 • تنظيمات نرم افزار (تنظيمات بخش های مختلف و طراحی فرمهای چاپی مانند بليط و کارت عضويت)
 • تنظيمات ارتباط با سرور
 • امکان دريافت و بازيابی پشتيبان اطلاعات.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 

کلیدواژه ها: استخر نرم افزار مدیریت استخرنرم افزار مدیریت ورزشیشایانیت شايانيت بلیط RFID نیشابور نرم افزار نیشابور